Databehandleraftale

5/9/2018

De til enhver tid værende kunder hos Terra Connect ApS med de oplysninger og CVR-nr.: som følger af ordrebekræftelse
(den “ Dataansvarlige”)

Terra Connect ApS
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
Danmark
CVR-nr.: 25136640
(“ Databehandleren”)

 

1. Indledning

1.1 Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger (”Databehandleraftalen”) regulerer Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige og er et bilag til salgs- og leveringsbetingelser sammen med ordrebekræftelsen (”Hovedaftalen”), hvori parterne har aftalt de nærmere vilkår for Databehandlerens levering af ydelser (”Hovedydelserne”).

1.2 Hvis der er uoverensstemmelser mellem forpligtelserne under Hovedaftalen og Databehandleraftalen, skal Databehandleraftalen have forrang.

2. Lovgivning

2.1 Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Databehandleren overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering (”Databeskyttelseslovgivningen”),herunder navnlig

2.2 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om friudveksling af sådanne oplysninger som gennemført i persondataloven (lov 2000-05-31 nr. 429 med senere ændringer), og

2.3 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som trådte i kraft den 25. maj 2016 og finder anvendelse den 25. maj 2018 (“GDPR“), herunder ved vedtagelsen af databeskyttelsesloven.

3. Behandling af personoplysninger

3.1 I forbindelse med levering af Hovedydelserne behandler Databehandleren personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.

3.2 ”Personoplysninger” omfatter “ enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”, der behandles i forbindelse med Databehandleraftalen, som defineret i GDPR, artikel 4, stk. 1, nr. 1 (”Personoplysningerne”).
Personoplysningerne, kategorierne af registrerede, formålene med behandlingen, behandlingsaktiviteterne og lokationerne for behandlingen er angivet i underbilag A, Parterne skal opdatere underbilag A, når der indtræder ændringer, der nødvendiggør dette.

3.3 Databehandleren skal have og ajourføre en eller flere fortegnelser i overensstemmelse med GDPR, artikel 30, stk. 2.

3.4 Databehandleren behandler muligvis personoplysninger om den Dataansvarliges medarbejdere i forbindelse med Databehandlerens salg, markedsføring og produktudvikling. Disse personoplysninger er ikke omfattet af denne Databehandleraftale, fordi Databehandleren er dataansvarlig for disse personoplysninger, og der henvises i stedet til Databehandlerens persondatapolitik, som kan findes på Databehandlerens hjemmeside eller efter anmodning.

4. Instruks

4.1 Databehandleren må alene behandle Personoplysningerne efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige (” Instruksen”), medmindre Databehandleren er forpligtet til at behandle Personoplysningerne anderledes for at overholde EU-ret eller EU-medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt. I så fald skal Databehandleren straks give den Dataansvarlige besked om afvigelsen fra Instruksen og årsagen hertil. Instruksen på underskriftstidspunktet er, at Databehandleren må behandle og opbevare Personoplysningerne med henblik på, og i det omfang det er nødvendigt for, levering af Hovedydelserne og i øvrigt i overensstemmelse med denne Databehandleraftale, herunder inden for rammerne specificeret i underbilag A.

4.2 Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at Personoplysningerne, som overlades til Databehandleren, behandles og overlades i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og eventuelle senere ændringer, herunder Databeskyttelseslovgivningens regler om behandlingshjemmel og oplysningspligt over for de registrerede.

4.3 Hvis den Dataansvarlige bliver bekendt med, at Databehandleren behandler Personoplysningerne i strid med denne Databehandleraftale, kan den Dataansvarlige instruere Databehandleren i at stoppe behandling af Personoplysningerne med omgående effekt.

4.4 Databehandleren skal omgående informere den Dataansvarlige, hvis Databehandleren mener, at den gældende Instruks overtræder atabeskyttelseslovgivningen eller anden lovgivning.

5. Databehandlerens forpligtelser

5.1 Fortrolighed

5.1.1 Databehandleren skal behandle Personoplysningerne strengt fortroligt. Personoplysningerne må ikke kopieres, videregives eller på anden måde behandles uden for Instruksen uden den Dataansvarliges udtrykkelige og forudgående tilladelse.

5.1.2 Databehandlerens medarbejdere, som behandler Personoplysningerne, skal have påtaget sig en fortrolighedsforpligtelse, som indebærer, at de er underlagt tavshedspligt om alle forhold vedrørende Personoplysningerne.

5.2 Sikkerhed

5.2.1 Databehandleren gennemfører de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre databeskyttelse i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og i overensstemmelse med GDPR, artikel 32.

5.2.2 Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger er nærmere beskrevet i underbilag B .

5.2.3 Databehandleren udleverer efter skriftlig anmodning herom fra den Dataansvarlige dokumentation for Databehandlerens sikkerhedsforanstaltninger.

5.3 Konsekvensanalyser og forudgående høring

5.3.1 Hvis Databehandlerens bistand er nødvendig og relevant, skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige med udarbejdelsen af eventuelle lovpligtige konsekvensanalyser i overensstemmelse med GDPR, artikel 35, samt eventuelle forudgående høringer i overensstemmelse med GDPR, artikel 36.

5.4 De registreredes rettigheder

5.4.1 Hvis den Dataansvarlige modtager en anmodning om udøvelsen af personers rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen, og korrekt besvarelse af anmodningen kræver bistand fra Databehandleren, skal Databehandleren bistå den Dataansvarlige med nødvendige og relevante oplysninger og dokumentation samt passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

5.4.2 Hvis den Dataansvarlige vil have hjælp til at besvare en anmodning fra en registreret person, skal den Dataansvarlige sende skriftlig anmodning herom til Databehandleren, og Databehandleren skal som svar herpå levere den nødvendige hjælp eller dokumentation senest 7 kalenderdage efter modtagelse af anmodning herom.

5.4.3 Hvis Databehandleren modtager en anmodning om udøvelsen af personers rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen fra andre end den Dataansvarlige, og anmodningen vedrører Personoplysningerne, skal Databehandleren uden unødvendig forsinkelse videresende anmodningen til den Dataansvarlige.

5.5 Sikkerhedsbrud

5.5.1 Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden hos Databehandleren eller Underdatabehandlere, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til Personoplysningerne (” Sikkerhedsbrud”).
Sikkerhedsbrud skal meddeles straks og senest 12 timer efter det tidspunkt, hvor Databehandleren er blevet bekendt med Sikkerhedsbruddet.

5.5.2 Databehandleren skal vedligeholde en eller flere fortegnelser over alle Sikkerhedsbrud. Fortegnelserne skal som minimum dokumentere følgende for hvert Sikkerhedsbrud:

5.5.2.1 De faktiske omstændigheder omkring Sikkerhedsbruddet, herunder, hvis muligt, kategorierne og antallet af berørte registrerede personer og kategorier af Personoplysninger berørt af Sikkerhedsbruddet.

5.5.2.2 Sikkerhedsbruddets faktiske og potentielle virkninger og effekter.

5.5.2.3 Beskrivelser af de trufne afhjælpningsforanstaltninger, som er gennemført for at begrænse Sikkerhedsbruddets eventuelle negative konsekvenser. Fortegnelserne over Sikkerhedsbrud skal efter skriftlig anmodning stilles til rådighed for den Dataansvarlige eller tilsynsmyndighederne.

5.5.3 Databehandleren skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den

5.5.4 Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i forbindelse med eventuel anmeldelse til tilsynsmyndigheder og/eller de berørte registrerede personer.

5.6 Dokumentation af overholdelse af Databehandleraftalen

5.6.1 Databehandleren skal på skriftlig anmodning dokumentere overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren

5.6.1.1 overholder sine forpligtelser efter denne Databehandleraftale og Instruksen, og

5.6.1.2 overholder bestemmelserne i Databeskyttelseslovgivningen, for så vidt angår
Personoplysningerne, som behandles på den Dataansvarliges vegne.

5.6.2 Databehandlerens dokumentation heraf skal sendes til den Dataansvarlige inden for rimelig tid efter modtagelsen af anmodningen herom.

5.6.3 Databehandleren skal derudover give mulighed for og bidrage til revisioner og inspektionerhver 12. måned, der foretages af revisorer udpeget af den Dataansvarlige, de offentlige myndigheder i Danmark eller af anden kompetent jurisdiktion, i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere, at Databehandleren overholder Databehandleraftalen og gældende Databeskyttelseslovgivning. Den pågældende revisor skal være underlagt fortrolighed i henhold til lov eller aftale. Den Dataansvarlige skal skriftligt varsle revisioner som beskrevet med 14 kalenderdage.

5.7 Placering af Personoplysningerne

5.7.1 Personoplysningerne behandles kun af Databehandleren på de lokationer, som er angivet i underbilag A. Databehandleren overfører ikke Personoplysningerne til tredjelande eller internationale organisationer i tredjelande.

5.7.2 Overførsel af Personoplysninger må i alle tilfælde kun ske som foreskrevet i denne Databehandleraftale, på den Dataansvarliges instruks, og i det omfang det er tilladt i medfør af Databeskyttelseslovgivningen.

6. Underdatabehandlere

6.1 Ved Databehandlerens brug af tredjeparter til behandling af Personoplysningerne for den Dataansvarlige (såkaldte ” Underdatabehandlere”) gælder følgende: Databehandleren har generel tilladelse til at gøre brug af Underdatabehandlere uden at indhente yderligere skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren skriftligt underretter den Dataansvarlige om identiteten på den potentielle Underdatabehandler (og dennes eventuelle databehandlere) minimum 7 kalenderdage inden indgåelse af aftale med de pågældende Underdatabehandlere, hvorved den Dataansvarlige får mulighed for at gøre indsigelse mod ændringer eller tilføjelser. Den Dataansvarlige kan ikke med rette gøre indsigelse mod tilføjelse eller udskiftning af en Underdatabehandler, medmindre der foreligger en konkret saglig begrundelse herfor. Hvis den Dataansvarlige ikke har gjort indsigelse over for den navngivne Underdatabehandler inden for 7 kalenderdage efter underretningen fra Databehandleren herom, skal den manglende indsigelse anses som et stiltiende samtykke.

6.2 Databehandleren skal indgå skriftlig aftale med eventuelle Underdatabehandlere, som pålægger Underdatabehandlerne de samme databeskyttelsesforpligtelser, som påhviler Databehandleren i medfør af denne Databehandleraftale. Databehandleren skal ligeledes føre løbende kontrol med sine Underdatabehandlere, og dokumentation herfor skal kunne forevises den Dataansvarlige.

6.3 Databehandleren er direkte ansvarlig for Underdatabehandlernes behandling af Personoplysningerne på samme vis, som var behandlingen foretaget af Databehandleren selv.

6.4 Databehandleren benytter på tidspunktet for indgåelsen af Databehandleraftalen de Underdatabehandlere, der fremgår af underbilag C. Ved Databehandlerens benyttelse af nye Underdatabehandlere, skal disse tilføjes under punkt 2 i underbilag C.

7. Vederlag og omkostninger

7.1 Den Dataansvarlige skal betale Databehandleren vederlag for medgået tid i henhold til Databehandlerens gældende timepriser til opfyldelse af følgende punkter i Databehandleraftalen: 5.3, 5.4 .

7.2 Databehandleren har krav på vederlag for medgået tid og materiale brugt til gennemførelse af den Dataansvarliges eventuelle ændringer af Instruksen, herunder implementeringsomkostninger og forøgede omkostninger til levering af Hovedydelserne.

7.3 Hver part afholder egne omkostninger forbundet med ændringer i Databeskyttelseslovgivningen, herunder fortolkningerne heraf og vejledninger hertil.

8. Misligholdelse og ansvar

8.1 Databehandleren er ikke ansvarlig for manglende levering eller forsinkelse af Hovedydelserne i det omfang, at levering heraf vil være i strid med den ændrede Instruks, eller levering i overensstemmelse med den ændrede Instruks er umulig. Dette kan eksempelvis være tilfældet, (i) hvor ændringerne ikke teknisk, praktisk eller juridisk kan implementeres eller (ii) hvor den Dataansvarlige eksplicit meddeler, at ændringerne skal være gældende, før implementeringen er mulig.

8.2 Uanset modstridende bestemmelser i denne Databehandleraftale skal Hovedaftalens regulering af misligholdelse og ansvarsbegrænsning finde anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf. Parternes ansvar for alle kumulerede krav i henhold til denne Databehandleraftale er dog begrænset til de samlede forfaldne vederlag i henhold til Hovedydelserne for den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud for en eventuel skadegørende omstændighed. Hvis Databehandleraftalen ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres beløbet forholdsmæssigt på baggrund af perioden, hvor Databehandleraftalen har været i kraft. Ansvarsbegrænsningen omfatter ikke tab som følge af den anden Parts groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller udgifter og ressourceforbrug ved opfyldelse af en Parts forpligtigelser over for en tilsynsmyndighed.

9. Varighed

9.1 Databehandleraftalen er gældende, så længe Databehandleren eller dennes Underdatabehandlere behandler Personoplysningerne.

10. Ophør

10.1 Databehandlerens bemyndigelse til at behandle Personoplysningerne på vegne af den Dataansvarlige bortfalder ved Databehandleraftalens ophør, uanset årsag.

10.2 Databehandleren må fortsat behandle Personoplysningerne i op til tre måneder efter Databehandleraftalens ophør, i det omfang dette gøres for at fortage nødvendige lovpligtige foranstaltninger. I samme periode er Databehandleren erettiget til at lade Personoplysningerne indgå i Databehandlerens sædvanlige backupprocedure. Databehandlerens behandling i denne periode anses fortsat for at ske under overholdelse af Instruksen.

10.3 Databehandleren og dennes Underdatabehandlere skal efter den Dataansvarliges valg slette eller tilbagelevere alle Personoplysningerne til den Dataansvarlige ved Databehandleraftalens ophør, i det omfang den Dataansvarlige ikke allerede er i besiddelse af Personoplysningerne. Databehandleren er efter den Dataansvarliges skriftlige valg forpligtet til at tilbagelevere eller slette alle Personoplysningerne, medmindre andet følger af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

11. Kontakt

11.1 Kontaktoplysninger for den Dataansvarlige og Databehandleren følger af Hovedaftalen.

12. Accept

12.1 Både Databehandleren og den Dataansvarlige indestår for, at Databehandleraftalen indgås og accepteres af en person fra hver part, der har den fornødne fuldmagt og mandat til at forpligte hver respektive part.

Underbilag A

1. Personoplysninger

1.1 Databehandleren behandler følgende typer personoplysninger som led i levering af Hovedydelserne: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugernavn til et eller flere systemer, adgangskode til et eller flere systemer, købshistorik, fakturerings- og bogføringsbilag, regning status (saldo, kundepoint el.), oplysninger til tracking af forsendelse (fx et tracking-nr.), IP-adresse, GPS-lokation(er) ved log-in, oplysninger om brugeres anvendte device

2. Formål

2.1 Personoplysningerne behandles med følgende formål:
Korrekt leverance af varer
Korrekt leverance og drift af it-ydelser.
Remote support.
On-site support og konsulentydelser.

3. Registrerede

3.1 Databehandleren behandler personoplysninger om følgende kategorier af registrerede på vegne af den Dataansvarlige: kunder (hvor kunderne er forbrugere eller enkeltmandsvirksomheder), kunders ansatte (hvor kunderne er virksomheder)

4. Databehandlingsaktiviteter

4.1 Databehandleren behandler Personoplysningerne ved følgende databehandlingsaktiviteter: Hosting og storage (som formidler), it-support (on-site og remote) og forsendelser af varer.

5. Lokationer

5.1 Databehandleren behandler Personoplysningerne på følgende lokationer: Terra Connect ApS, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tekniske medarbejdere fra: Engdraget 4, 9240 Nibe.

Underbilag B

1. Indledning

1.1 Denne beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (herefter ” Sikkerhedsbeskrivelsen”) er udarbejdet med henblik på at dokumentere Databehandlerens etablerede sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret i medfør af GDPR, artikel 32, eller som etableres inden behandlingen af Personoplysningerne.

2. Organisatorisk sikkerhed

2.1 Virksomheden har etableret følgende organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

2.1.2 a) Alle Databehandlerens medarbejdere er underlagt fortrolighedsforpligtelser, der gælder for alle behandlede personoplysninger.
b) Databehandlerens medarbejderes adgang til personoplysninger er begrænset, så kun de relevante medarbejdere har adgang til de nødvendige personoplysninger.
c) Databehandleren har en it-sikkerhedspolitik.
d) Databehandleren har en fast proces, der sikrer, at der ved reparation, service og kassation af hardware sørges for sletning eller fortsat fortrolighed vedrørende personoplysninger på det berørte hardware.

3. Teknisk og logisk sikkerhed

3.1 Virksomheden har etableret følgende tekniske og logiske sikkerhedsforanstaltninger:
a) Logisk adgangskontrol med brugernavn og adgangskode eller anden entydig autorisation
b) Regelmæssig backup
c) Firewall, som opdateres jævnligt
d) Antivirus programmer, som opdateres jævnligt
e) Databehandlerens websites anvender HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), så alt kommunikation på det åbne internet er krypteret peer-to-peer
f) Logning og kontrol af uautoriserede eller gentagne mislykkede forsøg på login

4. Fysisk sikkerhed

4.1 Virksomheden har etableret følgende fysiske sikkerhedsforanstaltninger:

4.1.1 a) Databehandlerens udstyr (herunder PC’er, eventuelle servere mv.) er sikret bag låste døre
b) Alarmsystem til at opdage og forhindre indbrud
c) Brandalarm og røgdetektorer

Underbilag C

1. Godkendte Underdatabehandlere

1.1 Følgende Underdatabehandlere er godkendt på tidspunktet for Databehandleraftalens indgåelse på de betingelser, der følger af Databehandleraftalen og Databeskyttelseslovgivningen:
Microsoft Danmark, Kanalvej 7, 2800 Lyngby, Danmark (CVR 13612870) (hosting, storage og Office 365) MB Solution, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR 27424317) (backup) Itadel, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J (CVR 37032034) (hosting og Office 365) IP Nordic A/S, Nygade 17, 6300 Gråsten (CVR 33577591) (ip- og mobiltelefoni) KeepIT, Per Henrik Lings Allé 4, 4. sal, 2100 København Ø (CVR 30806883) (backup)

2. Nye Underdatabehandlere

2.1 Nye Underdatabehandlere kan tages i brug af Databehandleren ved at tilføje og opdatere disse i et separat dokument i forlængelse af dette underbilag, som sendes til orientering eller godkendelse hos den Dataansvarlige før en ny Underdatabehandler tages i brug.