Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Terra Connect 

Terra Connect
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg, Fyn
CVR-nr.: 25136640
(”Terra Connect”)

1. Indledning

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem den relevante kunde (”Kunden”) og Terra Connect. Betingelserne anses som accepteret ved accept af tilbud og/eller installationsbesøg. 

2. Priser

Alle priser er angivet ex. moms og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer, med mindre andet er udtrykkeligt anført. 

Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de perioder og terminer, der er anført i ordrebekræftelse, tilbud eller andet dokument eller aftale, der har samme virkning mellem Terra Connect og Kunden. 

Eventuelle prisreguleringer foretages med et varsel på 90 dage. 

Såfremt leverancens art ændres eller Terra Connect’s omkostninger forøges grundet Kundens forhold, er Terra Connect berettiget til at regulere den angivne pris baseret på omkostningsniveau tillagt et for Terra Connect sædvanligt margintillæg. 

3. Betaling

Terra Connect fakturerer Kunden som anført i tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved manglende rettidig betaling tillægges det skyldige beløb renter med 2% pr. påbegyndt måned. 

Hvis Kundens betalingsevne i løbet af kundeforholdet Terra Connect’s skøn forringes væsentligt, eller såfremt Terra Connect ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der af Terra Connect forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. 

4. Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende 30 dage fra tilbuddets dato. Det leverede produkt omfatter kun det, som er specificeret i tilbuddet eller ordrebekræftelsen, hvor en sådan sendes. Såfremt Kunden ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Terra Connect’s standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. 

Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som Terra Connect’s ejendom og må ikke kopieres eller videregives til tredjemand. 

5. Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt tilkommer ophavsretsindehaveren. Kunden har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Terra Connect, indtil disse er fuldt og helt betalt af Kunden, hvilket indebærer, at Terra Connect tager ejendomsforbehold i alle leverede produkter, indtil disse er betalt fuldt ud. 

6. Ordre

Et køb er endeligt, når Kunden har accepteret tilbuddet, og Terra Connect skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af Kunden uden skriftlig accept fra Terra Connect, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for Kundens regning og risiko. 

7. Levering

Levering anses for at have fundet sted ved varens overgivelse til Kunden. 

Enhver forsendelse sker for Kundens regning og risiko. 

8. Leveringstid

Forsinkelse med levering giver kun Kunden ret til at hæve handlen, hvis Kunden forinden har sendt skriftlig meddelelse herom og Terra Connect ikke inden 14 dage herefter har udbedret forsinkelsen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes Kundens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt og nødvendigt af Terra Connect. 

Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til Terra Connect’s kendskab, for at der påhviler Terra Connect en specifik leveringsforpligtelse. 

Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på Terra Connect’s lager, har Terra Connect pligt til uden ugrundet ophold at underrette Kunden herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske. Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er Kunden alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor (”nachfrist”), og derved angive, at Kunden agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for fristen, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Terra Connect at hæve aftalen. 

Ved Kundens undladelse af at modtage varen eller træffe passende foranstaltninger hertil ved leveringen af varen, er Terra Connect berettiget til at oplagre varen for Kundens regning eller ophæve købet, sælge varen eller dele heraf til tredjemand samt kræve erstatning for ethvert tab. 

9. Produktinformation

Terra Connect er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/produktet i sin helhed egner sig til Kundens behov/anvendelse. 

Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav. 

10. Mangler og reklamation

Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver med henblik på at konstatere eventuelle mangler. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget og senest 5 dage efter modtagelse, give Terra Connect skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Terra Connect bærer ansvaret for, har Terra Connect ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Terra Connect. 

Efter Terra Connect’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har Kunden ikke ret til yderligere mangelbeføjelser. 

Er der mangler ved det installerede software, skal sådanne mangler påberåbes over for producenten i henhold til dennes licensbetingelser, medmindre andet er aftalt. 

Såfremt Kunden ikke inden 12 måneder efter levering har påberåbt sig en eventuel mangel over for Terra Connect, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt, end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Terra Connect sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelig solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at Terra Connect’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato. 

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Terra Connect’s skriftlige samtykke fritager Terra Connect for enhver forpligtelse. 

11. Ansvar og erstatning ved forsinkelse eller mangler

11.1 Generelt 

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler herom, medmindre andet følger af Betingelserne. 

11.2 Produktansvar 

Terra Connect er kun ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, som ikke kan fraviges ved aftale, og Terra Connect fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. 

I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Terra Connect ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

11.3 Indirekte tab og følgeskader 

Terra Connect kan ikke holdes ansvarlig for Kundens indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler, herunder driftstab, tab af profit, tab og/eller reetablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade. Terra Connect er desuden ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunden ikke har haft mulighed for at anvende varen, uanset årsagen hertil og uanset om Terra Connect har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde. 

11.4 Ansvarsbegrænsning 

Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Terra Connect kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand. 

11.5 Force majeure og ansvarsfri leveringshindringer 

Med undtagelse af betaling af økonomiske fordringer, er ingen af parterne i henhold til Betingelserne ansvarlig over for den anden part for så vidt angår forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller undgået eller overvundet (force majeure). Forhold hos en parts leverandør anses som en force majeure for denne part under Betingelserne, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne, eventuelt ved brug af en alternativ leverandør. 

Det påhviler Terra Connect uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. 

12. Immaterielle rettigheder

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret til Kunden før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Terra Connect’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 

Kunden har og skal beholde den fuldstændige ophavsret, adkomst og enhver anden rettighed til alle data og materialer, som Kunden indfører i produktet ved dets brug. 

13. Brugt hardware

Brugt hardware sælges som beset af Kunden, uden ansvar for Terra Connect af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel. 

14. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. I de tilfælde hvor Kunden har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres Kunden for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos Terra Connect vedrørende returvarer. 

I de tilfælde, hvor Kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Terra Connect med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Terra Connect i original emballage og for Kundens regning og risiko. I det omfang Terra Connect påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Terra Connect berettiget til at kræve disse refunderet af Kunden og modregne disse i Kundens eventuelle krav mod Terra Connect. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er Kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Terra Connect. 

Varer, der specielt er fremskaffet til Kunden og som ikke er en almindelig lagervare hos Terra Connect, kan ikke returneres. 

15. Referencekunde

Medmindre andet aftales, er Terra Connect berettiget til at anvende Kundens navn og logo på sin hjemmeside som referencekunde. Såfremt Terra Connect indhenter kundecitat fra Kunden 

til visning på Terra Connect’s hjemmeside eller i andet materiale, kan Kunden til enhver tid og uden krav til begrundelse herfor kræve sådan et citat fjernet. 

16. Lovvalg og værneting

Betingelserne og andre eventuelle supplerende aftaler mellem parterne er undergivet dansk ret, uanset hvad er måtte følge af international privatretlige regler. Parterne er enige om at udelukke anvendelse af FN’s Konvention om aftaler af internationale køb (”CISG”). 

Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, som udspringer af Betingelserne eller en eventuelt supplerende aftale, skal parterne forsøge at løse tvisten ved forhandling. 

Hvis tvisten ikke løses mindeligt ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.